سایت مدرک » خرید مدرک تحصیلی » خرید مدرک مهندسی پزشکی

خرید مدرک مهندسی پزشکیخرید مدرک مهندسی پزشکی


رشد روزافزون علوم مختلف در جهان به ویژه در چند دهه اخیر لزوم برنامه ریزی مناسبی و تلاش های مضاعف جهت هماهنگی با پیشرفتهای گسترده علمی و صنعتی را ضروری ساخته. بدون شک خودباوری و استفاده مطلوب از خلاقیت های انسانی و ثروتهای ملی از مهمترین عوامل پیشرفت است که در این راستا میتوانند مثمر ثمر واقع شود و در حقیقت با برنامه ریزی و استفاده از ابزار و امکانات موجود میتوان در مسیر ترقی قرار گرفت.
در کشور ما خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب اسالمی و به ویژه در برنامه پنج ساله اول تا پنجم توسعه اقتصادی سرمایه گذاری قابل توجهی در بخشهای مختلف صنعت صورت گرفته است که نتایج مثبت آن به تدریج نمایان شده و نظر به روح حاکم در برنامه پنجم و ششم. امید میرود که در سالهای آینده بیشتر به ثمر برسند. بدیهی است سرمایهگذاریها باید صرف ایجاد بستر به منظور تولید فنآوری نه انتقال آن گردد.
دروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامه ریزی با اتکا به خداوند متعال و با امید به فراهم شدن زمینه های الزم برای ارتقاء در زمینه آموزشهای فنی و مهندسی با تجربیات پیشین در تهیه برنامه های درسی. اقدام به بازنگری کلی و اساسی مجموعه تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی ) کارشناسی ارشد و دکتری( نموده است و شرط موفقیت را مشارکت و حمایت شایسته از جانب دانشگاهها در ارائه این دورهها. تقویت و گسترش مراکز تحقیقاتی. تأسیس مراکز تحقیق توسعه در صنعت و ارتباط منسجم آنها با دانشگاهها میداند.

تعریف دوره و هدف رشته مهندسی پزشکی


دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی شامل تعدادی درسهای نظری و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطالعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی پزشکی میباشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای فن آوری در زمان حال در این رشته هامیگذرد را فراهم می آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی الزم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوط را داشته باشند.
دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی متشکل از گرایشهای زیر میباشد:
1. بیومتریال
2. بیوالکتریک
3. بیومکانیک
4. بافت
5. ورزش
6. توانبخشی
7. فنآوری اطالعات
از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی انتظار میرود در طراحی. تحقیق. بهروزرسانی. بهینه سازی. دانش و فنآوریهای حوزه مهندسی پزشکی در تمام سطوح مورد نیاز جامعه در بهترین کیفیت جهانی طراحی و اجرا و مدیریت نمایند.

تعریف و هدف دوره دکتری مهندسی پزشکی


دوره دکترای مهندسی پزشکی باالترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این زمینه است که به اعطای مدرک میانجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم و فنآوری در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند.
این دوره مجموعهای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است که کلیه زمینههای مرتبط با مهندسی پزشکی و زمینه های بینرشتهای را در بر میگیرد. مدرک خروجی دکترای مهندسی پزشکی است ولی آزمونهای ورودی آن بنا بر مقررات سازگار با مواد درسی گرایشهای زیر از دورههای کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار میشود:
1. بیومتریال
2. بیوالکتریک
3. بیومکانیک
4. بافت
5. ورزش
6. توانبخشی
7. فنآوری اطالعات
محور اصلی فعالیتهای علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستیهای اطالعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق میباشد

نقش و توانایی


از فارغ التحصیلان دوره دکتری انتظار می رود که ضمن اشراف به آخرین یافتههای علمی و اجرایی تخصص مربوط به خود، در مواردی که در حین طرح و اجرای یک پروژه مهندسی پزشکی راه حل مشخص و مدونی وجود ندارد قادر باشند با استفاده از آموزههای دوران تحصیل خود )بخش آموزشی و پژوهشی(، راهحل مناسب، بهینه و قابلقبول در سطح جامعه حرفهای ارائه نماید

مطالب مشابه

ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود

انصراف